Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtnemer: Susanne Bos Administratie & Advies gevestigd aan de J.J. Rooversstraat 28, 2441 EL Nieuwveen;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven, en die met de uitvoering daarvan verbonden zijn. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens;  en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;

De relatie tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Alle personen die bij, voor of namens opdrachtnemer werkzaam of zijn geweest komt een beroep op deze algemene voorwaarden toe.

 

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle (fiscale) werkzaamheden, van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder L, voor rekening en risico van opdrachtgever geretourneerd.

Opdrachtnemer mag het door opdrachtgever gegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

In geval van elektronische verzending van informatie van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. 

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

 

UITVOERING OPDRACHT

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever, of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

Opdrachtnemer kan de overeenkomst te alle tijden, zonder opgaaf van redenen, opzeggen, zonder enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever is deswege het tot het moment van opzegging naar evenredigheid vast te stellen deel van het honorarium en de gemaakte kosten aan opdrachtnemer verschuldigd.

Tenzij de opdracht door een natuurlijk persoon anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf is verstrekt, kan opdrachtgever de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

 

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

Opdrachtnemer is gerechtigd na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomst niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 

OVERMACHT

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Opdrachtgever heeft het recht, ingeval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

HONORARIUM

Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt met inachtneming van de gebruikelijke tarieven aan opdrachtnemer berekend en is verschuldigd naar de mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan is de opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

 

 

BETALING

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, in Euro’s, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening.

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend conform de Wet Buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend besluit. Ten aanzien van een Opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de buitengerechtelijke incassokosten eerst verschuldigd na de wettelijk verplichte aanzegging daartoe en het verstrijken van de in die aanzegging genoemde termijn.

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de rente en kosten.

 

RECLAME

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

Een reclame als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met die reclame.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. 

Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering - zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel - overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 2.500,00 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen - gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum. 

Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.  

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer heeft ten allen tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt namen opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

Medewerkers van opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens opdrachtnemer de aansprakelijk van opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.

 

OPSCHORTINGSRECHT

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de opschorting vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.